Create your own web pages in minutes...
АКТУАЛНИ ВЕРСИИ


30.03.2022
ЕДИС-АСО 7.6.15


07.02.2021
ЕДИС-АКТИВ 4.1.10


01.02.2022
ЕДИС-ФАКТУРИ 2.6.8
НАЧАЛО                ПРОДУКТИ                ЦЕНИ                АКТУАЛИЗАЦИИ                ПРОБНИ ВЕРСИИ                КОНТАКТИ                ПОЛЕЗНО
Copyright 2017 EDIS Software Ltd. All Rights Reserved.
Уважаеми клиенти,

Във връзка с изменението на Правилника за прилагане на ЗДДС публикувано в ДВ брой 25 от 20.03.2020 год. бихме искали да ви информираме за следното:

От гледна точка на счетоводния софтуер за отчитане на ДДС промяната в Правилника за прилагане на ЗДДС включва два основни момента:
  • Изпращане или транспортиране на стоки от територията на страната до територията на друга държава членка под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС;
  • Пристигане на стоки на територията на страната под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС

Във връзка с тази промяна в отчитането на ДДС Ви обръщам внимание на следното:

1. Данните от Дневниците по ДДС, Справката-декларация по ДДС и VIES-декларацията за месец март се подават към НАП с настоящата версия на ЕДИС-АСО 7.5

2. Съгласно разяснение от НАП, ако Вие не използвате и не възнамерявате да използвате режима на складиране на стоки до поискване, тогава не е необходимо да променяте използваният от Вас софтуер за генериране на СД за ДДС, дневници и VIES-декларация. Подадените към НАП данни се приемат и обработват, както и до момента.
Разясненията относно последните изменения в Правилника за прилагане на ЗДДС от НАП, можете да прочетете от този линк:
https://www.nap.bg/news?id=4206

3. За прилагенто на въведения със закона режим на складиране на стоки до поискване в правилника са предвидени образци на електронни регистри, които се водят от лицата, прилагащи режима, както и изискванията за структуриран формат, в който тези регистри да бъдат предоставяни при поискване от орган на НАП.
В електронните регистри лицата отразяват операциите, свързани с режима на  складиране на стоки до поискване с определени кодове.
Определените с правилника данни от електронните регистри следва да бъдат отразени в отчетните регистри – дневник за продажбите и дневник за покупките.
Предвидено е тези данни да не се отразяват в справка–декларацията за данъка върху добавената стойност.
Операциите, свързани с режима, които са отразени в дневника за продажбите, се отразяват във VIES-декларацията с код на операции по режим складиране на стоки до поискване.
Тези промени и изисквания ще бъде включени в нова версия на счетоводния софтуер ЕДИС-АСО, която ще бъде издадена най-късно до 20 април 2020 год.

4. Моля клиентите, коити възнамеряват да прилагат режима на складиране на стоки да ме уведомят до 31 март 2020, за да бъдат включени в целевата тестова група, на която ще бъде предоставена новата версия на ЕДИС-АСО.
За останалите клиенти препоръчваме да прилагат същестуващата версия на ЕДИС-АСО 7.5.
По този начин ще можем да оказваме съдействие само на клиентите, които наистина трябва да приложат новия режим.

5. Новата версия на ЕДИС-АСО свързана с прилагането на режима на складиране на стоки ще бъде безплатна само клиентите с договори за софтуерен абонамент за 2020 год.и новите клиенти , чийто гаранционен срок не е изтекъл.


За допълнителни въпроси моля да ни пишете  на office@edis-bg.com и ще ви върнем необходимата информация.


НОВОСТИ


ПРЕДХОДНИ ВЕРСИИ


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЯНАТА НА

ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС ОТ 20.03.2020