Create your own web pages in minutes...
АКТУАЛНИ ВЕРСИИ


04.07.2024
ЕДИС-АСО 7.7.7


26.04.2024
ЕДИС-АКТИВ 4.2.2


17.03.2024
ЕДИС-ФАКТУРИ 2.7.2
   
AКТУАЛИЗАЦИИ НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИЕДИС-АСО 5.5

ЕДИС-АСО 5.5.18   АКТУАЛИЗАЦИЯ от 27.12.2009
      Тази актуализация е предназначена САМО за клиентите на  ЕДИС-АСО 5.5. В нея са включени всички промени направени в програмата след актуализацията от 22.02.2009
     ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА
      Изтеглете файла ASO55UPD8.EXE в папката, където е инсталирана програмата ЕДИС-АСО 5.5 и го стартирайте.
      С разархиваренето на файлa актуализацията е приложена и не са необходими други действия.
      
ЕДИС-АСО 5.5.10   АКТУАЛИЗАЦИЯ от 22.02.2009
      Тази актуализация е предназначена САМО за клиентите на  ЕДИС-АСО 5.5.приложили актуализацията към версия 5.5.0 преди 31.12.2008 год.
      Клиентите приложили актуализацията към версия 5.5.0 от 22.02.2009 не е необходимо да прилагат тази актуализация. Тя е включена в обновената версия на първата актуализация.
      В тази версия са  направени следните промени:
      I. ФУНКЦИОНАЛНИ ПРОМЕНИ.
 • Автоматична настройка на регионалните параметри за числа, време и дата при стартирането на програмата и възстановяване на оригиналните  стойности след изход от нея. При аварийно приключване на програмата възстановяването на тези параметри е невъзможно.        
 • Автоматично изчисляване на сумата на ДДС при въвеждане на единични документи, ако в контировката със сметка за отчитане на ДДС стойността е "0" (нула). Активирането/дезактивирането на тази опция става от плаващото меню, което се отваря с десния бутон на мишката.
 • При изпълнение на операцията "Прехвърляне на междинни годишни салда", заедно с крайните салда от предходната година в базата данни на текущата година се зареждат и липсващите номенклатури. По този начин се решава често срещания проблем, след междинното годишно приключване въведените в предходната година нови елементи в номенкатурите да липсват в същите тези номенклатури от текущата година. Това предизвикваше грешка при прехвърлянето на междинните годишни салда.
 • В меню "ДДС/Справка-декларация по ДДС/Въвеждане на начални данни" е включена възможност за отключване на приключени периоди по ДДС.
     II. КОРЕКЦИИ В СХЕМИТЕ НА СЧЕТОВОДНИТЕ ОТЧЕТИ
      А) В ОТЧЕТА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ:
 • На ред "0205.ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТ. ДЕЙНОСТ" формулата е променена така: #0201+#0202+#0203+#0204
 • На ред "0116 13. ПЕЧАЛБА" формулата се променя така: #0113-#0114-#0115-#0213
 • На ред "0214 11. ЗАГУБА" формулата се променя така: #0213+#0114+#0115-#0113 Така се гарантира, че общият резултат печалба или загуба ще бъде оценен правилно.
 • На ред "0114 11. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ ОТ ПЕЧАЛБАТА" и на ред "0115 12. ДРУГИ ДАНЪЦИ, АЛТЕРНАТИВНИ НА КОРПОРАТИВНИЯ ДАНЪК" е направена корекция да взема кредитния оборот на включените показателите формули.
      Б) В ОТЧЕТА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД:
 • На ред "0306 ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ПОЛОЖИТЕЛНИ И ОТРИЦАТЕЛНИ ВАЛУТНИ КУРСОВИ РАЗЛИКИ" в кореспонденцията "дт 624/кт 50" беше оставено празно полето "Резултат"
      В) В СПРАВКАТА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ:
 • В случай, че не е направена настройка на този отчет той може да бъде обновен с маркиране на полето "Актуализация на справката за дълготрайните активи" за избраната или всички фирми. Това се налага поради това, че схемата на този отчет е тотално променена и прилагането на частична корекция не е целесъобразно.
      ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА
      Изтеглете файла ASO55UPD3.EXE в директорията, където е инсталирана програмата ЕДИС-АСО 5.5 и го стартирайте.
     След разрахиваренето на фахйловете, стартирайте програмата ASO55UPD1.EXE и приложете актуализацията на схемите на счетоводните отчети.
    Принципът на работа с програмата за актуализация (ASO55UPD1.EXE) е аналогичен на този от първата актуализация от ЕДИС-АСО 5.2 към версия 5.5, с единствената разлика: опционно обновяване на справката за нетекущите (дълготрайни) активи. Корекцията на схемите на счетоводните отчети се извършва автоматично и двата отчетни периоди: 2008 и 2009 год. 

ЕДИС-АСО 5.5.0  АКТУАЛИЗАЦИЯ от 22.02.2009
        В тази версия са включени последните промени в Национален счетоводен стандарт № 1 от Националните счетоводни стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМЦП) приети с Постановление  № 251 от 17.10.2007 в сила от 01.01.2008 год.
        След актуализацията новите схеми на счетоводните отчети получават номера от 10001 нагоре. По този начин се запазват без промяна направените настройки на счетоводните отчети, приложими до този момент и програмата ЕДИС-АСО 5.5 може да бъде използвана за извеждане, както на отчети за 2008 година, така и за предходните години.
        В актуализацията са включени новите формуляри за отпечатване на:
 • Счетоводен баланс - Приложение № 1;
 • Отчет за приходите и разходите (двустранна форма) - Приложение № 2;
 • Отчет за приходите и разходите (едностранна форма) - Приложение № 3;
 • Отчет за собствения капитал - Приложение № 4;
 • Справка за нетекущите (дълготрайни) активи - Приложение № 5;
 • Счетоводен баланс - Приложение № 6.
        Подготвена е специална програма и подробна документация за актуализиране на базата данни и включването на новите структури на отчетите в нея. Настройката на счетоводните отчети и включените в тяхната структура счетоводни сметки е направена в съответствие с изданието на "Икономика прес & Р-Консулт ООД" - Национални счетоводни стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия-коментар" от 2008 год. С оглед отразяването на спецификата, присъща на дейността на всяка фирма, тази настройка трябва да бъде прегледана и евентуално допълнена и коригирана.
        Настройката на счетоводните отчети е направена, както за сметкоплана, в който счетоводните сметки във всяка група започват от 1: 101, 201, 301, 401, 411, 501, 601, 701, така и за сметкоплана, в който счетоводните сметки във всяка група започват от 0: 100, 200, 300, 400, 410, 500, 600, 700.
        След активирането на връзката изтеглете  файла ASO55UPD1.EXE в папката, в която е инсталирана програмата ЕДИС-АСО и  го стартирайте. След разaрхивирането на актуализацията, автоматично ще стартира програмата INSTUPD.EXE и ще поиска ключ за активиране. Без него няма да можете да продължите с актуализацията.  Ключът ще можете да получите от офиса на фирмата или с e-mail след предварително заплащане на дължимата сума.  След активирането изпълнете процедурите за актуализация на системата, съгласно ръководствата, включени в нея.
        ПРЕПОРЪКА! Преименувайте старата версия на програмата ЕДИСАСО5.EXE на EDISASO52.EXE и настройте препратката (shortcut-а) към нея, ако сте направили такава на екрана. По този начин ще можете да продължите работата си, докато получите  ключ за активиране на новата версия..
        ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ
        Клиентите, използващи мрежова версия на ЕДИС-АСО 5.х на Firebird SQL Server 1.5, трябва да обновят сървъра към версия 2.06
        ВАЖНО!
        Тази актуализация е безплатна само за клиентите, закупили лиценз за ЕДИС-АСО 5.0/5.1/5.2 след 01.01.2007 год., клиентите с договори за софтуерен абонамент за 2010 год. и направилите актуализация към ЕДИС-АСО 5.6. В това число не влизат клиентите направили актуализация към ЕДИС-АСО 5.5 от предходни версии на програмата в периода след 01.01.2007 год.     
     Промени в предходните версии...ЕДИС-АСО 5.2

ЕДИС-АСО 5.2   актуализация от 11.06.2009
    За повече информация моля прочетете внимателно описанието, което се стартира автоматично след прилагането на  актуализацията. След активирането на връзката изтеглете  файла ASO52UPD.EXE в инсталационната папка на ЕДИС-АСО и го стартирайте. Изпълнете процедурите за актуализация на системата, съгласно приложеното описание.
     Промени в предходните версии...ЕДИС-АКТИВ 3.6

ЕДИС-АКТИВ 3.6   актуализация от 30.05.2010
    ПРОМЕНИ ВЪВ ВЕРСИЯ 3.6:   
 • Отстранен е проблем свързан промяната на групата на въведен дълготраен актив. В досегашаната версия не се променяше групата на данъчните активи и това водеше до разлики в начислените амортизации в случай, че амортизационната норма в новата група се различава от амортизацонната норма в използваната до момента. С тази корекция при промяна на групата на счетоводните активи се променя и групата за отчитане на данъчните активи.
 • Направени са технологични корекции на програмите за  конфигуриране на програмата и програмата за графичния интерфейс.
  ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА
 1. Ако не сте разархивирали актуализацията папката, където е  инсталиран ЕДИС-АКТИВ 3.6, копирайте всички файлове в нея.
 2. Копирайте всички файлове с разширение .OVR в работните  директории на потребителите. Тази стъпка се изпълнява  само при мрежови инсталации на системата,
    ВАЖНО! Тази актуализация е предназначена САМО за клиентите на ЕДИС-АКТИВ 3.6.

ЕДИС-АКТИВ 3.6 пълна версия
    Тази версия отразява последните промени в ЗКПО направени в бр.110 от 21 декември 2007 год. В програмата за въвеждане на активи са променени някои полета, за да улеснят потребителите при въвеждане на нови и актуализиране на въведени активи и отстранени опции, водещи до възникване на потенциални грешки. Повече информация....
    ВАЖНО!
     Тази версия е безплатна за клиентите на ЕДИС-АСО 5 и ЕДИС-АКТИВ 3.5, закупили лиценз за програмните продукти след 01.01.2007 год.. и платена  за останалите. За повече информация относно цените, моля погледнете ценовата листа.
    След активирането на тази връзка ще ви се осигури достъп до пълната версия 3.6 на ЕДИС-АКТИВ. Изтеглете файла  AKTIV3.ZIP , копирайте го в работна директория и го разхивирайте.След това стартирайте SETUP.EXE и инста;ирайте системата в избрана от Вас директоприя (папка).
     Промени в предходните версии...   WINPRINT - Програма за печат от ДОС под Windows
      Тази програма е предназначена за клиентите, които отпечатват документи от следните
      ДОС-програми на лазерни  и мастилено-струйни принтери:
      - ЕДИС-АСО 2.6/2.7     
      - ЕДИС-КОМЕРС/РЕСУРС версии 3.0 и 4.0
      - ЕДИС-АКТИВ 3.0    
      ВНИМАНИЕ!  КЛИЕНТИТЕ, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ МАТРИЧНИ ПРИНТЕРИ ЗА ПЕЧАТ НА ДОКУМЕНТИ, НЕ ТРЯБВА ДА ПРИЛАГАТ ТАЗИ АКТУАЛИЗАЦИЯ.   
  ПРОЦЕДУРА ЗА ИНСТАЛИРАНЕ:
   Програмата WINPRINT.EXE и конфигурационния файл PRINTER.INI   трябва да се копират в инсталационната директория на съответната  ДОС-програма. За повече информация относно настройката на програмата  прочетете съответния раздел от документацията на продукта.ЕДИС-АСО 2.7

ЕДИС-АСО 2.7  пълна версия
        След активирането на тази връзка ще ви се осигури достъп до пълната версия 2.7 на ЕДИС-АСО. Изтеглете файла  ASO27.ZIP , копирайте го в работна директория и го стартирайте. След разархивирането, стартирайте SETUP.EXE и инсталирайте системата в избрана от Вас директоприя (папка). Тази версия е предназначена за клиентите на ЕДИС-АСО 2.7, на които се налага преместване или нова инсталация на програмния продукт.  При първото стартиране на програмния продукт ще бъде изискано въвеждането на активиращ ключ, който можете да получите след заявка по e-mail от офиса на ЕДИС СОФТУЕР.
     Промени в предходните версии...


 
 
 
 
 
НАЧАЛО                ПРОДУКТИ                ЦЕНИ                АКТУАЛИЗАЦИИ                ПРОБНИ ВЕРСИИ                КОНТАКТИ                ПОЛЕЗНО
Copyright 2017 EDIS Software Ltd. All Rights Reserved.
НОВОСТИ


ПРЕДХОДНИ ВЕРСИИ


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ