Create your own web pages in minutes...
ЕДИС-ФАКТУРИ е програмен продукт за издаване на фактури (известия ) и други докумерни свързани с продажби на материални запаси и услуги и е интегриран със счетоводната система ЕДИС-АСО за тяхното автоматично осчетоводяване.
Преодставяният от програмата експорт може да бъде използлан и от други програмни продукти за  импорт на фактури (известия ) и други поддържани от порграния продукт документи.

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОГРАМНИЯ ПРОДУКТ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Можете да изтеглите:

ИНСТАЛИРАНЕ НА ПРОГРАМНИЯ ПРОДУКТ
 • Изтеглете Firebird SQL Server от тук и го инсталирайте. Не променяйте параметрите на инсталацията, които са установени по подразбиране.
 • Изтеглете инсталационната версия в локална папка и я стартирайте. Ще можете да използвате напълно функционално програмния продукт в продължение на 60-дни.
ВНИМАНИЕ!  Актуализация на ЕДИС-ФАКТУРИ 2.7 не трябва да се прилага от клиентите на версии преди 2.5. Тези клиенти трябва да направят нова пълна инсталация на програмата.

ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМНИЯ ПРОДУКТ
ЕДИС-ФАКТУРИ е програма за документиране на продажбите на материални запаси (материали, продукция и стоки) и услуги.
Програмата е много фирмена и много потребителска без ограничение в броя на обслужваните фирми и потребители. Поддържа номенклатура на обектите и артикулите за продажба разпределени в пет категории: материали, продукция, стоки, амбалаж и услуги.
Цените на артикулите могат да бъдат с включен ДДС или без него.
Предоставя възможност за разпределение на клиентите по категории с предварително дефинирани размери на отстъпката, срок за плащане и кредитен лимит (размер на неплатените покупки).
Същите параметри могат да бъдат зададени индивидуално за всеки клиент.
Артикулите и контрагентите могат да бъдат сортирани по код, наименование или най-често използване, с което да се улесни лесното им намиране.
В издадените документи могат да бъдат въвеждани:
 • срок за плащане;
 • отстъпки по артикули или общо за документа;
 • свободен текст свързан с пояснения, условия за доставка и други.
Програмата осигурява възможността всеки клиент да си направи фирмено лого и то да бъде поставено върху документа.
Могат да бъдат издавани, както печатни документи, така и документи предавани по електронен път.
ЕДИС-ФАКТУРИ поддържа издаването на международни фактури (invoice) на английски език.
ЕДИС-ФАКТУРИ поддържа импорт и експорт на номенклатури и документи към счетоводната система ЕДИС-АСО и други инсталации на ЕДИС-ФАКТУРИ . Експортираните от програмата документи се осчетоводяват автоматично в ЕДИС-АСО, като в този процес автоматично се подготвя и дневника на продажбите по ДДС.
ЕДИС-ФАКТУРИ  предоставя и експорт на номенклатури и документи в различни формати:  Excel, OpenOffice, Word, текстови формат, CSV, HTML, XMLза връзка с други програмни продукт и офис-системи.
Програмата позволява издаването на касови ордери и поддържа касова книга за продажбите в брой.
ЕДИС-ФАКТУРИ предоставя справки за продажбите по документи, клиенти, артикули, търговски вериги, дати, складове (обекти), вид артикули, населени места и предоставя втъзможност за най-различни компбинации между тях.
Основните предимства на ЕДИС-ФАКТУРИ  са:
 • Работи на всички системи от Windows XP нагоре;
 • Възможност за работа със сървъри под управлението на Windows, Linux и Mac OS;
 • Архивиране и изтриване на период;
 • Възможности за редакция на произволни данни в произволен период;
 • Анулиране на документ;
 • Поддържа издаването на документи за търговски вериги и позволява включването на специфични полета в тях;
 • Създаване на фактура на база на издадена стокова разписка;
 • Множество справки с възможност за анализ на данните.
.
Ако желаете  да получите повече информация, моля свържете се с нас: office@edis-bg.com
АКТУАЛНИ ВЕРСИИ


07.03.2024
ЕДИС-АСО 7.7.7


17.03.2024
ЕДИС-АКТИВ 4.2.1


17.03.2024
ЕДИС-ФАКТУРИ 2.7.2
ЕДИС-ФАКТУРИ 2.7
НАЧАЛО                ПРОДУКТИ                ЦЕНИ                АКТУАЛИЗАЦИИ                ПРОБНИ ВЕРСИИ                КОНТАКТИ                ПОЛЕЗНО
Copyright 2017 EDIS Software Ltd. All Rights Reserved.
НОВОСТИ


ПРЕДХОДНИ ВЕРСИИ


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ